به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان قم خوش آمديداتاق بازرگانی استان قم

هیات رئیسه
هیات نمایندگان
آموزش
اخبار و رویدادها
بانک اطلاعات
بانک اطلاعاتي توليدکنندگان
عضویت و کارت بازرگانی
آموزش الکترونیک
استان قم
پیوند ها

بانک اطلاعاتی تولیدکنندگان

گروه فعاليت : صادرات و واردات

پست الکترونيک شهر نام شرکت
r_mbeigi@qomchamber.com قم -
mr_dakhili@qomchamber.com قم -
l_abdollahjani@qomchamber.com قم -
mr_hadadzadeh@qomchamber.com قم -
s_ma_darbani@qomchamber.com قم -
y_hoseini@qomchamber.com قم -
a_babaee@qomchamber.com قم -
m_tavanania@qomchamber.com قم -
h_molaee@qomchamber.com قم -
j_amin@qomchamber.com قم -
m_yazdi@qomchamber.com قم -
s_mj_tabaee@qomchamber.com قم -
a_jandaghi@qomchamber.com قم -
m_ghasemi@qomchamber.com قم -
a_bigham@qomchamber.com قم -
m_khorramirooz@qomchamber.com قم -
m_jilani@qomchamber.com قم -
h_ghorbani@qomchamber.com - -
s_ms_tfard@qomchamber.com قم -
a_shabanzadeh@qomchamber.com قم -
s_ag_sadeghzadeh@qomchamber.com قم -
s_r_jadekhah@qomchamber.com قم -
h_babaeian@qomchamber.com قم -
a_yazdanpanah@qomchamber.com قم -
m_arzanesh@qomchamber.com قم -
f_poordaravari@qomchamber.com قم -
ma_safaeenikoo@qomchamber.com قم -
a_moghadam@qomchamber.com قم -
ma_zamanian@qomchamber.com قم -
m_kermani@qomchamber.com قم -
sr_mirahmadi@qomchamber.com قم -
s_zini_l@qomchamber.com قم -
ah_namakshenas@qomchamber.com قم -
mm_amjadikashani@qomchamber.com قم -
h_ahmadi@qomchamber.com قم -
m_golfeshan@qomchamber.com قم -
m_ahmadi@qomchamber.com قم -
ms_mohsenimovahed@qomchamber.com قم -
s_ma_toliati@qomchamber.com قم -
m_kashanian@qomchamber.com قم -
a_sedighian@qomchamber.com قم -
h_memarian@qomchamber.com قم -
m_rad@qomchamber.com قم -
l_jalinoosi@qomchamber.com قم -
h_ghavamilan@qomchamber.com قم -
h_poormemar@yahoo.com قم -
n_soleimanishik@qomchamber.com قم -
ma_shajarifardoee@qomchamber.com قم -
a_ostad@qomchamber.com قم -
a_daneshmand@qomchamber.com قم -
n_afsari@qomchamber.com قم -
h_reshadi@qomchamber.com قم -
s_rajabian@qomchamber.com قم -
h_nikoomonfared@qomchamber.com قم -
ar_rahimi@qomchamber.com قم -
mh_shayeste@qomchamber.com قم -
a_mfard@qomchamber.com قم -
ah_dalir@qomchamber.com قم -
adel_chili@qomchamber.com قم -
h_saadat@qomchamber.com قم -
a_oraei@qomchamber.com قم -
sm_shoja@qomchamber.com قم -
h_safaeeqomi@qomchamber.com قم -
j_rasti@qomchamber.com قم -
h_eftekharipoor@qomchamber.com قم -
m_khazaeli@qomchamber.com قم -
am_khalili@qomchamber.com قم -
h_shahnaz@qomchamber.com قم -
m_poorat@qomchamber.com قم -
s_maktabi@qomchamber.com قم -
mj_moghadam@qomchamber.com قم -
ss_lajevardi@qomchamber.com قم -
m_moghadam@qomchamber.com قم -
gh_asghari@qomchamber.com قم -
e_khalifi@qomchamber.com قم -
z_rostami@qomchamber.com قم -
yazdanpanah@qomchamber.com قم -
sa_seifzadeh@qomchamber.com قم -
m_bakhshi@qomchamber.com قم -
h_rezaei@qomchamber.com قم -
h_poorsharif@qomchamber.com قم -
n_shabani@qomchamber.com قم -
a_kazemi@qomchamber.com قم -
a_akrami@qomchamber.com قم -
a_rahimi@qomchamber.com قم -
a_shirazian@qomchamber.com قم -
h_yoosefi@qomchamber.com قم -
m_mohammadi@qomchamber.com قم -
a_moosavi@qomchamber.com قم -
m_hosseni@qomchamber.com قم -
h_ghayyoomi@qomchamber.com قم -
m_ismaelgol@qomchamber.com قم -
kafemoghadam@qomchamber.com قم -
s_moharrari@qomchamber.com قم -
n_shaker@qomchamber.com قم -
a_abdollahi@qomchamber.com قم -
v_mrbeigi@qomchamber.com قم -
y_mosavi@qomchamber.com قم -
soleimanitabar@qomchamber.com قم -
mh_sohani@qomchamber.com قم -
a_deris@qomchamber.com قم -
n_sedaghatpoor@qomchamber.com قم -
a_mahlouji@qomchamber.com قم -
m_sadeghi@qomchamber.com قم -
s_saberi@qomchamber.com قم -
sa_abtahi@qomchamber.com قم -
ab_yazdanpanah@qomchamber.com قم -
m_poorsamet@qomchamber.com قم -
m_sobhani@qomchamber.com قم -
a_mirzaei@qomchamber.com قم -
gh_khara@qomchamber.com قم -
a_golchinpoor@qomchamber.com قم -
mohsen_amjady@qomchamber.com قم -
a_zahedi@qomchamber.com قم -
bahrehmand@qomchamber.com قم -
m_jamshidpoor@qomchamber.com قم -
sh_lajevardi@qomchamber.com قم -
m_kashani@qomchamber.com قم -
e_keshavarzi@qomchamber.com قم -
sm_aghaei@qomchamber.com قم -
j_alaei@qomchamber.com قم -
m_zahed@qomchamber.com قم -
m_abdy@qomchamber.com قم -
m_shokohiyan@qomchamber.com قم -
a_elahi@qomchamber.com قم -
m_shojafard@qomchamber.com قم -
gh_garavi@qomchamber.com قم -
ar_shany@qomchamber.com قم -
mohsen_m@qomchamber.com قم -
se_niuoshan@qomchamber.com قم -
mj_nikzad@qomchamber.com قم -
ghasem_amjadi@qomchamber.com قم -
a_valizadeh@qomchamber.com قم -
m_mohammadyi@qomchamber.com قم -
n_rasoli@qomchamber.com قم -
a_mahloji@qomchamber.com قم -
m_salimi@qomchamber.com قم -
soleimanifaraki@qomchamber.com قم -
reza_mirbagh@qomchamber.com قم -
m_kermanshahi@qomchamber.com قم -
a_sadegh@qomchamber.com قم -
m_mostofi@qomchamber.com قم -
ali_sadeghi@qomchamber.com قم -
fazl_ahmadi@qomchamber.com قم -
ahmad_lajevardi@qomchamber.com قم -
a_babaeian@qomchamber.com قم -
ahmad_kashani@qomchamber.com قم -
a_yazdi@qomchamber.com قم -
sz_saeidi@qomchamber.com قم -
ali_hakimi@qomchamber.com قم -
mj_gheibi@qomchamber.com قم -
a_movahed@qomchamber.com قم -
sm_sadati@qomchamber.com قم -
sm_tabatabaei@qomchamber.com قم -
t_amjadi@qomchamber.com قم -
sm_pakdaman@qomchamber.com قم -
yaser_amjadi@qomchamber.com قم -
sm_moosavi@qomchamber.com قم -
a_jahanbakhsh@qomchamber.com قم -
a_talakoob@qomchamber.com قم -
a_babaei@qomchamber.com قم -
a_sadeghichehr@qomchamber.com قم -
m_zahedimovahd@qomchamber.com قم -
o_seyedrezaei@qomchamber.com قم -
sh_cheraghchi@qomchamber.com قم -
a_oveysi@qomchamber.com قم -
a_heidari@qomchamber.com قم -
a_arkan@qomchamber.com قم -
mohsen_hashami@qomchamber.com قم -
sa_toliati@qomchamber.com قم -
mojtaba_zadedi@qomchamber.com قم -
a_khaki@qomchamber.com قم -
ar_shokouhian@qomchamber.com قم -
h_khosravi@qomchamber.com قم -
a_bidgoli@qomchamber.com قم -
a_adabi@qomchamber.com امير -
sm_lajevardi@qomchamber.com قم -
m_nari@qomchamber.com قم -
sm_mostafavi@qomchamber.com قم -
j_bagherian@qomchamber.com قم -
a_mohammady@qomchamber.com قم -
m_mossabbeh@qomchamber.com قم -
h_arabpoor@qomchamber.com قم -
sa_masoomi@qomchamber.com قم -
m_derakhshandeh@qomchamber.com قم -
a_abbootorabi@qomchamber.com قم -
a_ghafarzadehb@qomchamber.com قم -
a_vmonfared@qomchamber.com قم -
m_behvar@qomchamber.com قم -
hr_dana@qomchamber.com قم -
mehdi_kg@qomchamber.com قم -
mr_ranjbaran@qomchamber.com قم -
mj_nikoo@qomchamber.com قم -
m_dokhanchi@qomchamber.com قم -
ma_jafari@qomchamber.com قم -
j_talebi@qomchamber.com قم -
sh_sharegh@qomchamber.com قم -
mi_fard@qomchamber.com قم -
m_safaei@qomchamber.com قم -
a_jooyaeian@qomchamber.com قم -
m_ghorbani@qomchamber.com قم -
m_arabpoor@qomchamber.com قم -
a_babian@qomchamber.com قم -
j_soltan@qomchamber.com قم -
mj_tajalli@qomchamber.com قم -
mh_mofakham@qomchamber.com قم -
r_mahjur@qomchamber.com قم -
hossein_t@qomchamber.com qom -
s_momen@qomchamber.com قم -
h_mosabeh@qomchamber.com قم -
m_khoshamad@qomchamber.com قم -
anaraki@qomchamber.com قم -
a_joshaghani@qomchamber.com ‍قم -
gh_mofakham@qomchamber.com قم -
r_moghanloo@qomchamber.com قم -
r_naseri@qomchamber.com قم -
f_zarabi@qomchamber.com قم -
mah_yas@qomchamber.com قم -
mr_raoofi@qomchamber.com قم -
h_yaqoubi@qomchamber.com qom -
mortezavi@qomchamber.com قم -
a_mirghafari@qomchamber.com قم -
h_firoozi@qomchamber.com قم -
mh_ghafarzadeh@qomchamber.com قم -
m_sharifi@qomchamber.com قم -
m_bagheri@qomchamber.com قم -
mr_donyadideh@qomchamber.com قم -
sn_lajvardi@qomchamber.com قم -
a_nekoharfeiyan@qomchamber.com قم -
z_chinisaz@qomchamer.com قم -
h_moghadam@qomchamber.com قم -
z_goli@qonchamber.com قم -
am_ahmadi@qomchamber.com قم -
kaveh_noori@qomchamber.com قم -
ar_adabi@qomchamber.com قم -
j_kazemi@qomchamber.com قم -
ar_kashizadeh@qomchamber.com قم -
a_mirmehdi@qomchamber.com قم -
h_karimkhani@qomchamber.com قم -
masom_mohammadi@qomchamber.com قم -
m_aghamohammadi@qomchamber.com قم -
a_torabi@qomchamber.com قم -
h_sadeghzadeh@qomchamber.com قم -
abolghasemostad@qomchamber.com قم -
a_rasti@qomchamber.com qom -
m_rasti@qomchamber.com قم -
sb_moosavi@qomchamber.com قم -
smh_tabaei@qomchamber.com قم -
mr_kohestani@qomchamber.com قم -
m_nikoo@qomchamber.com قم -
a_noori@qomchamber.com قم -
r_yahooei@qomchamber.com قم -
a_erami@qomchamber.com قم -
h_moein@qomchamber.com قم -
sh_mirakbari@qomchamber.com قم -
a_motlagh@qomchamber.com قم -
h_asgari@qomchamber.com قم -
e_bahadori@qomchamber.com قم -
mh_khamsi@qomchamber.com قم -
sm_zia@qomchamber.com قم -
m_govari@qomchamber.com قم -
gh_kashefi@qomchamber.com قم -
h_karbaschi@qomchamber.com قم -
m_soleimani@qomchamber.com قم -
mh_bidgoli@qomchamber.com قم -
sa_momen@qomchamber.com قم -
h_hashempoor@qomchamber.com قم -
z_fakhar@qomchamber.com قم -
sh_navabi@qomchamber.com قم -
am_rastgoo@qomchamber.com قم -
mr_ghafari@qomchamber.com قم -
h_vahidi@qomchamber.com قم -
m_shabani@qomchamber.com قم -
h_yazdi@qomchamber.com قم -
ma_sadeghi@qomchamber.com قم -
a_azin@qomchamber.com قم -
vahidimanesh@qomchamber.com قم -
a_bitarafan@qomchamber.com قم -
m_safaei@qomchamber.com قم -
m_golabgiran@qomchamber.com rl -
n_alimohammadi@qomchamber.com قم -
sm_ghoreishizadeh@qomchamber.com قم -
m_mahallati@qomchamber.com قم -
m_sadat@qomchamber.com قم -
m_hakimi@qomchamber.com قم -
a_mahboobi@qomchamber.com قم -
gh_kolahdooz@qomchamber.com قم -
m_khni@qomchamber.com قم -
mn_banihasan@qomchamber.com قم -
a_khoraminia@qomchamber.com قم -
mr_alemi@qomchamber.com قم -
a_heidari@qomchamber.com قم -
m_yadegari@qomchamber.com قم -
a_babaeifard@qomchamber.com قم -
a_rajaei@qomchamber.com قم -
a_jafari@qomchamber.com قم -
k_bostan@qomchamber.com قم -
m_masuodi@qomchamber.com قم -
sepehrimanesh@qomchamber.com قم -
mh_aghajani@qomchamber.com قم -
mn_banihasani@qomchamber.com قم -
a_moshalavi@qomchamber.com قم -
m_khalaji@qomchamber.com قم -
h_johari@qomchamber.com قم -
sm_noorzad@qomchamber.com قم -
l_rastegar@qomchamber.com قم -
m_dehghan@qomchamber.com قم -
sm_bokaei@qomchamber.com قم -
h_naeini@qomchamber.com قم -
a_rezayani@qomchamber.com قم -
sar_tabaei@qomchamber.com قم -
h_raad@qomchamber.com قم -
m_alemi@qomchamber.com قم -
l_sadeghi@qomchamber.com قم -
m_dehghan@qomchamber.com قم -
sm_mirmehdi@qomchamber.com قم -
j_yazdani@qomchamber.com قم -
sa_nikbakht@qomchamber.com قم -
m_afsahi@qomchamber.com قم -
sb_ghafari@qomchamber.com - -
sh_razavi@qomchamber.com قم -
n_salimi@qomchamber.com قم -
j_shahbazi@qomchamber.com قم -
a_ghazi@qomchamber.com قم -
r_sadeghzadeh@qomchamber.com قم -
m_laeli@qomchamber.com قم -
ahmad_heidari@qomchamber.com قم --
a_hadadi@qomchamber.com قم --
mt_sadrnejad@qomchamber.com قم --
m_arabnezhad@qomchamber.com قم --
peiman_sq@qomchamber.com قم پیمان صنعت قم
pishro_p_bespar@qomchamber.com قم پیشرو پلاست بسپار
compavand@qomchamber.com قم کامپاوند
l_armankabir_kh@qomchamber.com قم لیزینگ آرمان کبیر خودرو
mahab_pls@qomchamber.com قم مهاب پلاستيك قم
navidf_jahan@qomchamber.com قم نوید فتح جهان
movaled_shimi@qomchamber.com قم مولدان صنايع شيمي
n_tejarateasia@qomchamber.com قم نوای تجارت آسیا
barzinqom@qomchamber.com قم موتور سيكلت برزين قم
navid_sabet@qomchamber.com قم نويد خودرو ثابت
navidkar_majd@qomchamber.com قم نويد كار مجد
navard@qomchamber.com قم نورد قم
ali_shimi@qomchamber.com قم آلي شيمي قم
mahyar_sh@qomchamber.com قم مهيار شكوفه قم
alloys_amin@qomchamber.com قم آلياژهاي غيرآهني امين سلفچگان
m_syspars@qomchamber.com قم مهدي سيستم پارس
ms_atash@qomchamber.com قم مهساران آتش
lalehrangin@qomchamber.com قم لاله رنگين قم
mase_saboor@qomchamber.com قم ماسه صبور
gohardaran@qomchamber.com قم گوهرداران نور
v_pp_salareqom@qomchamber.com قم واحد پالایشی پتروسالار قم
mobtakers_tr@qomchamber.com قم مبتكران راستين قم
ateyehsazanlar@qomchamber.com قم آتيه سازان كار
p_bartarasia@qomchamber.com قم پودرسازان برترآسيا
pooshanpls@qomchamber.com قم پوشان پلاستيك
isodasalar@qomchamber.com قم آي سودا سالار
linanik@qomchamber.com قم لينا نيك
milad@qomchamber.com قم ميلاد
niam_plastic@qomchamber.com قم نيام پلاستيك
m_gholoob@qomchamber.com قم محبوب قلوب
fg_motahar@qomchamber.com قم مجتمع فراورده های گوشتی مطهر قم
tolidebargh@qomchamber.com قم مديريت توليد برق قم
niko_plastic@qomchamber.com قم نيكو پلاستيك
nikimehr@qomchamber.com قم نيكي مهرقم
am_jahan@qomchamber.com قم آریا مشعل جهان
armanghate_k@qomchamber.com قم آرمان قطعه کثیر
ariarama@qomchamber.com قم آرایا راما
a_tebamin@qomchamber.com قم آراءطب امين
ardpooya@qomchamber.com قم آرد پويا
a_setareh@qomchamber.com قم آرد ستاره قم
golristab@qomchamber.com قم گلريس تاب
m_zaman@qomchamber.com قم مشفق زمان
noghreh_sadaf@qomchamber.com قم نقره جوش صدف
naghshemah_gh@qomchamber.com قم نقش ماه غدیر
n_pardazefanoos@qomchamber.com قم نقشینه پرداز فانوس
madan_mangnz@qomchamber.com قم معادن منگنز ايران
isar_rahavardparsian@qomchamber.com قم ایثار گران رهاورد پارسیان
Pamir@Qomchamber.com تهران پامیر (علامت تجاری)
riaze_anbar@qomchamber.com قم انباررياضي سلفچگان
enteghal_dama@qomchamber.com قم انتقال دما
alyaf_salaf@qomchamber.com قم الياف سلفچگان
omidplast@qomchamber.com قم اميد پلاست قم
omidsiklet@qomchamber.com قم اميد سيكلت قم
ahramgostar@qomchamber.com قم اهرام گستر
ansar_koosha@qomchamber.com قم انصار كوشا
e_chasb@qomchamber.com قم انسجام چسب
elektrofan@qomchamber.com قم الكترو فن
p_khoshpa@qomchamber.com قم پايپوش خوشپاي قم
ifagar_kamal@qomchamber.com قم ايفا گران راه كمال
printer_message@qomchamber.com قم چاپگر پيام قم
armaghansanat@qomchamber.com قم ارمغان صنعت قم
parsglow@qomchamber.com قم پارس گلو
pars_oxid@qomchamber.com قم پارس اكسيد پرتو
p_tpm@qomchamber.com قم پارس تي پي ام
p_royayedasht@qomchamber.com قم پارس روياي دست
pars_silikon@qomchamber.com قم پارس سیلیکون
p_kaviyandaroo@qomchamber.com قم پارس كاويان دارو
motamedan@yahoo.com قم پاسارگاد
eshpil_ir@qomchamber.com قم اشپيل ايران
pakat_sepehr@qomchamber.com قم پاكت سازان سپهر
o_talaeeandishe@qomchamber.com قم افق طلائی اندیشه
bonianara_sq@qomchamber.com قم بنیان آرا صنعت قم
behnadgostar@qomchamber.com قم بهناد گستر
roshdasia@qomchamber.com قم تلاش گران رشد آسيا
parsakraf@qomchamber.com قم تولیدی و صنعتی پارسا کرف
ta_harireqom@qomchamber.com قم تولیدی آرین حریر قم
t_ardjandab@qomchamber.com قم تولیدی آرد جنوب
pardiseqom@qomchamber.com قم تولیدی فرآورده های لبنی پردیس قم
golpoush_co@qomchamber.com قم توليدي گلپوش
s_fosforiran@qomchamber.com قم توليدي صنعتي فسفر ايران
ghazal_asia@qomchamber.com قم توليدي غزال آسيا
tavazon_merat@qomchamber.com قم توازن مرآت
sanaye_reza@qomchamber.com قم توسعه صنايع رضا
ss_novin@qomchamber.com قم ثمين سيكلت نوين
tondarshahab@qomchamber.com قم تندر شهاب قم
simshayan@qomchamber.com قم بهساز سيم شايان
behsaz_novin@qomchamber.com قم بهسازان نوین صنعت
tablofarshekohan@qomchamber.com قم تابلو فرش کهن
b_bahari@qomchamber.com قم باران بهاري قم
sagheb_kh@qomchamber.com قم ثاقب خودرو
mehrab_hadid@qomchamber.com قم تجاري محراب حديد
tadarok_matin@qomchamber.com قم تدارك تجارت متين
tizparan@qomchamber.com قم تيز پران موتور
basirshimi@qomchamber.com قم بصيرشيمي قم
tak_mobarred@qomchamber.com قم تكران مبرد
d_jahangostar@qomchamber.com قم دهکده جهان گستر
takmilyadak@qomchamber.com قم جهان تكميل يدك
khoobnoosh@qomchamber.com قم خوب نوش قم
chini_hamid@yahoo.com قم چيني حميد
jahesh_motor@qomchamber.com قم جهش موتور
daktil_mashin@qomchamber.com قم داکتیل ماشین
j_electrecpars@qomchamber.com قم جام الكتريك پارس
jamgostar_k@qomchamber.com قم جام گستر کاوشگردان
jame_asia@qomchamber.com قم جامع صنعت آسیا
poshish_daro@qomchamber.com قم داروپوشش
dara_mina@qomchamber.com قم دارا ترخيص مينا
dinomotor@qomchamber.com قم دينوموتور قم
pooyandeganb@qomchamber.com قم خدمات اداری بازرگانی پویندگان باستان
padidehfarsh@qomchamber.com قم پديده فرش شرق
pirozan@qomchamber.com قم پيروزان قم
derakhshan_gh@qomchamber.com قم درخشان قطعه قم
dk_noghrehei@qomchamber.com قم درخشش کویر نقره ای
hesannoosh@qomchamber.com قم حسان نوش قم
MOHAMAD.ALKHAMSY@YAHOO.COM قم دفتر بازرگانی نور
ashkevari@yahoo.com قم دفتر بازرگاني آگاه
rahpooyanerfan@qomchamber.com قم ره پویان عرفان
ctrel_sama@qomchamber.com قم گروه صنعتي كنترل انرژي سماء
gs_ma_rabani_sh@qomchamber.com قم گروه ساختمانی محمد علی ربانی و شرکا
roghan_parsian@qomchamber.com قم روغن پارسيان خليج
roghan_setareh@qomchamber.com قم روغن ستاره سلفچگان
parand_poshesh@qomchamber.com قم پرند پوشش قم
r_pardzsina@qomchamber.com قم رؤيا پرداز سينا
g_nasrinpelast@qomchamber.com قم گرانول نسرین پلاست
k_karonshokoh@qomchamber.com قم گرانول كارون شكوه
rad_sadid@qomchamber.com قم راد سديد قم
rayanehamrah@qomchamber.com قم رايانه همراه كاربر
raisavar@qomchamber.com قم ري سوار
rokhsarv@qomchamber.com قم رخ سرو
pardis_yekta@qomchamber.com قم پرديس موتور يكتا
pershianmotor@qomchamber.com قم پرشيا موتور قم
sh_gostaretehad@qomchamber.com قم شیمی گستر اتحاد
sepidemehr@qomchamber.com قم سپیده مهر قم
sirosang@qomchamber.com قم سیرو سنگ
z_fanavarsabz@qomchamber.com قم زیست فناور سبز
sh_faranam@qomchamber.com قم شکوه فرانام
s_yazdan@qomchamber.com قم سنگ يزدان
kristal_zarin@qomchamber.com قم سنگ كريستال زرين
sh_mosallah@qomchamber.com قم شلنگ هاي مصلح
cheshmesar@qomchamber.com قم چشمه سار تسنيم
s_sapid@qomchamber.com قم سهند
sahand_polimer@qomchamber.com قم سهند پليمر بافت قم
sahand_rakhsh@qomchamber.com قم سهند رخش پارس
talayehasti@qomchamber.com قم طلایه داران هستی
se_parsian@qomchamber.com قم صنایع هما الکترونیک پارسیان
refahshimiqom@qomchamber.com قم صنایع رفاه شیمی قم
sh_fameqom@qomchamber.com قم صنایع غذایی شیرین فام قم
sana_sang@qomchamber.com قم سناء سنگ دريا
zamanfanar@qomchamber.com قم زمان فنر قم
solale_tqom@qomchamber.com قم سلاله تاجران قم
sh_gazsooz@qomchamber.com قم شهاب گازسوز
shahabshahr@qomchamber.com قم شهاب شهر قم
plastic_markaz@qomchamber.com قم صنايع پلاستيك مركز
t_sangmohammad@qomchamber.com قم صنايع تبديل سنگ
sang_pakaliran@qomchamber.com قم صنايع سنگ پاكاليران
chasb_vazin@qomchamber.com قم صنايع شيمايي چسب وزين قم
zobin_san@qomchamber.com قم زوبين صنعت قم
shahdavaran_sh@qomchamber.com قم شهد آوران شرق
s_s_shargh@qomchamber.com قم سپهر سامان شرق
sanat_granol@qomchamber.com قم صنعت گرانول قم
novin_godaz@qomchamber.com قم صنعتي آلياژ غيرآهني نوين گداز امين
simpoolad@qomchamber.com قم صنعتي سيم پولاد قم
sh_pelast_sh@qomchamber.com قم شایان پلاست شکوهیه
samannilex_sh@qomchamber.com قم سامان نایلکس شرق
salargostar@qomchamber.com قم سالار گستر آسیا
salarsiklet@qomchamber.com قم سالار سيكلت آسيا
shahinmotor@qomchamber.com قم شاهين موتور قم
sh_sanatniroo@qomchamber.com قم شايان صنعت نيرو
gharibdosti1345@yahoo.com قم صادرات و واردات
sazehgostar@qomchamber.com قم سازه گستر ماوي
sina_giti@qomchamber.com قم سينا گيتي
sinadarmangar@qomchamber.com قم سينا درمانگر قم
shimi_zahedin@qomchamber.com قم شيمايي زاهدين
salaf_shimi@qomchamber.com قم شيمي درسلف
dane_talaei@qomchamber.com قم شيميايي هزاردانه طلايي
shimi_boya@qomchamber.com قم شيميايي بويا
sepidkimia@qomchamber.com قم سپيد كيمياي شكوهيه
n_sabzeayandeh@qomchamber.com قم شرکت نگین سبز آینده
n_a_ideal@qomchamber.com قم شرکت نقش عکس ایده آل
a_nashkanadl@qomchamber.com قم شرکت امین نشکن عدل
o_andishe_kamal@qomchamber.com قم شرکت افق اندیشه و کمال
zarrin_sazan@qomchamber.com قم شرکت تولیدی صنعتی زرین قطعه سازان
kh_noortab@qomchamber.com قم شرکت بازرگانی خورشید نور تاب
jahanemdadvt@qomchamber.com قم شرکت جهان امداد و طب
rs_sanateqom@qomchamber.com قم شرکت رهسازان صنعت قم
bazsazan@qomchamber.com قم سرويس باز سازان شير آلات و اجزاء كمپرسور نگهدار صنعت
zaedanqom@qomchamber.com قم زردان قم
broodatsaz@qomchamber.com قم سردخانه برودت ساز قم
parsgam@qomchamber.com قم شركت پارس گام پويا با مسئوليت محدود
joorab_balmaneh@qomchamber.com قم شركت توليدي جوراب بالمانه
palikshoe@qomchamber.com قم شركت كفش پاليك قم
moharake_amir@qomchamber.com قم شركت قواي محركه امير
tabnak_rayaneh@qomchamber.com قم شركت فني مهندسي تابناك رايانه قم
soratmotor@qomchamber.com قم سرعت موتور تبريز
sorat_siklet@qomchamber.com قم سرعت سيكلت
shadab_jam@qomchamber.com قم شكوه شاداب جم
sh_baharan@qomchamber.com قم شكوفه بهاران قم
safa_bast@qomchamber.com قم صفا بست ساز
kavirnazem@qomchamber.com قم كوير ناظم قم
kavirnik@qomchamber.com قم كوير كارنيك
kaenatemrooz@qomchamber.com قم كائنات امروز
kavianfoolad@qomchamber.com قم كاويان فولاد قم
kajesabz@qomchamber.com قم كاج سبز قم
kimiya_roghan@qomchamber.com قم كيميا روغن
kimia_qm@qomchamber.com قم كيميا گرانول محمد
k_siklet@qomchamber.com قم كيميا سيكلت قم
kian_atlas@qomchamber.com قم كيان اطلس قم
kiseh_majd@qomchamber.com قم كيسه مجد قم
karbonpelast@qomchamber.com قم كربن پلاست تهران
yas_bahari@qomchamber.com قم كشت وصنعت شكوفه ياس بهاري
q_aliazh@qomchamber.com قم قم آلياژ
q_setaremihan@qomchamber.com قم قم ستاره میهن
ghalamoosaz@qomchamber.com قم قلم مو سازی ایران
ghir_ayegh@qomchamber.com قم قير عايق بستان
ayeghfadak@qomchamber.com قم عايق فدك سلفچگان
z_teflonsed@qomchamber.com قم ظروف تفلون فرخ پي
fortex_rayaneh@qomchamber.com قم فورتكس رايانه
fajrnoor@qomchamber.com قم فجر نور قم
f_arashimi@qomchamber.com قم فرآيند آرا شيمي
faravard_n@qomchamber.com قم فراورد نگين
faraz_kavir@qomchamber.com قم فراز فن كوير
farid_pls@qomchamber.com قم فريد پلاستيك
pazhoohesh_co@qomchamber.com قم پژوهش

 

 

 


عضويت در خبرنامه
پست الكترونيك


نام كاربر
اسم رمز

نقش صنعت در گسترش و توسعه استان قم به مراتب بيش از بخش كشاورزى بوده است. يكى از دلايل گسترش كارگاههاى صنعتى در اين استان، نزديكى به شهر تهران و از طرف ديگر به دو استان صنعتى اصفهان و مركزى مى‏باشد.
صنايع قم عبارتند از: كانى‏هاى غيرفلزى (27/7درصد)، صنايع نساجى، چرم و كفش (24درصد)، صنايع ماشين‏آلات، ابزار و محصولات فلزى (22درصد).
 


   English l صفحه اصلي | اتاق بازرگاني | درباره ما | ارتباط با ما | اخبار | ارسال نظرات    

© 2004  Web Development Group